Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Čtyřleté studijní obory

AUTOTRONIK (L a H)

RVP 39-41-L/01 Autotronik

ŠVP Autotronik  (L a H)

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání a zároveň žáci mají možnost na konci třetího ročníku vykonat závěrečnou zkoušku z oboru Automechanik a Autoelektrikář.  V průběhu studia získávají žáci znalosti o podstatě strojních součástí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách vozidel. Seznamují se se základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech. Naučí se využívat moderní diagnostické přístroje používané k vyhledávání závad na motorových vozidlech. V průběhu studia jsou žáci zdarma připravování k získání řidičského průkazu skupiny B a C. Absolventi tohoto oboru jsou, po nástupní praxi a přiměřené době zapracování, připraveni k výkonu náročných pracovních činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po získání praxe v autoopravárenství mohou zastávat  funkce technicko hospodářských pracovníků – přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího autoopravny, nebo se také mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

Provoz a ekonomika dopravy

RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

ŠVP Provoz a ekonomika dopravy

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti v oblasti veřejné i neveřejné železniční dopravy, a to jak pro oblast středně technických pracovníků, tak pro vysoce kvalifikované činnosti různých železničních dopravců. Obor je zaměřen na železniční dopravu a přepravu. Studium je čtyřleté a navazuje na vzdělání ZŠ. Do 1. ročníku jsou přijímáni žáci, kteří splní podmínky přijímacího řízení. Uchazeč mimo jiné nesmí trpět poruchami barvocitu a sluchu. Přijetí uchazeči jsou povinni před nástupem ke studiu absolvovat odbornou lékařskou prohlídku. Absolvent po dobu studia získává vědomosti, dovednosti a zásadní návyky především v oblasti základního, ale i operativního řízení železniční dopravy a přepravy, znalost a schopnost používat předpisy železničních, dopravních a přepravních podniků. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B. Absolventi se po předepsané nástupní praxi stanovené železničními předpisy a po absolvování krátkodobého odborného kurzu mohou uplatnit u ČD v osobní i nákladní dopravě (nebo jiných organizací provozujících kolejovou dopravu) jako výpravčí, průvodčí, dispečeři apod. Studium je ukončeno úspěšně vykonanou maturitní zkouškou, která opravňuje absolventa ucházet se o studium na kterékoliv vysoké škole, a to zejména se zaměřením na dopravu a přepravu.

Elektrotechnika

RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP Elektrotechnika

Studium je čtyřleté a navazuje na vzdělání základní školy. Do 1. ročníku se přijímají žáci, kteří splní podmínky přijímacího řízení a doloží potvrzenou zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Studijní obor Elektrotechnika poskytuje absolventům střední vzdělání elektrotechnického směru s maturitní zkouškou. Studium má dvojí zaměření; na elektrickou trakci v dopravě a na užití elektrické energie v ostatním průmyslu. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled o elektrotechnice, který je postupně podle podmínek regionu a pracovních sil orientován na oblast konstrukce a údržby drážních vozidel nebo na užití elektrické energie při její výrobě, rozvodu a nejrozšířenější spotřebě jako je světelná nebo tepelná technika. Vzhledem k širokému záběru odborných předmětů, které zahrnují nejen oblast dopravy a užití elektrické energie, ale i obecné elektrotechniky a strojírenství, se absolventi mohou v budoucnu uplatnit jako konstruktéři v oblasti elektrických výzbrojí drážních vozidel ve výrobních firmách. Dále jako elektrotechničtí pracovníci v dílnách pro údržbu drážních vozidel, případně ve firmách zabývajících se energetikou, alternativními zdroji elektrické energie, technickým zabezpečením budov při domovní a průmyslové instalaci a údržbě. Chlapci mohou být zařazeni do kurzu pro strojvedoucí hnacích kolejových vozidel na železnici dle Zákona o drahách č. 266/94 Sb. a po splnění dalších podmínek.

Dopravní prostředky

RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky

ŠVP Dopravní prostředky

Studijní obor Dopravní prostředky vychází z požadavků praxe: rozvoj silniční dopravy potřebuje kvalifikované pracovníky. Přijímáni jsou chlapci i dívky, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Předpokladem je i zájem o řízení motorových vozidel a o přírodní a technické vědy. Součástí vzdělání absolventa je zdarma příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Absolvent je připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti v oblasti provozní údržby, opravy a výroby dopravních prostředků a zařízení. Umí provádět úkony vyplývající z provozu vnitrostátní a mezinárodní dopravy a to jak pro vlastní, tak i pro cizí potřeby. Absolventi jsou přijímání na pozice středně technických pracovníků. Ukončení studia maturitní zkoušku umožňuje absolventům pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí, např. na školách s navazujícími obory: VŠB - Ostrava - Institut dopravy, Dopravní univerzita J. Pernera - Pardubice, VŠ dopravy a spojů - Žilina aj.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111