STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

ŠVP Mechanik elektrotechnik (L a H)

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání.

Současně mají žáci možnost vykonat na konci třetího ročníku závěrečnou zkoušku z oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

V průběhu studia žáci získají znalosti a dovednosti pro kvalifikovaný výkon činností v oblasti návrhů, výroby, montáže, údržby, oživování, seřizování, zkušebnictví, testování, servisu, oprav a obsluhy elektrotechnických zařízení, elektrických strojů a přístrojů, rozvodných sítí, elektrických trakčních zařízení, elektronických a elektrických systémů a mechanických celků drážních vozidel. Naučí se navrhovat, zapojovat a sestavovat elektrické a elektronické obvody, provádět servisní práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektroinstalační práce, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály.

Po nástupní praxi a přiměřené době zapracování lze nalézt uplatnění v pracovních pozicích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Absolventi se tedy konkrétně mohou uplatnit v oblasti výroby a údržby drážních vozidel (lokomotivy a další železniční vozidla, tramvaje, trolejbusy), po splnění předepsaných kritérií mohou vykonávat rovněž funkci řidiče hnacího drážního vozidla u příslušného dopravce. Uplatnění ale najdou i na pozici elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektro dispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školicí technik aj.

RVP 39-41-L/01 Autotronik

ŠVP Autotronik  (L a H)

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání a zároveň žáci mají možnost na konci třetího ročníku vykonat závěrečnou zkoušku z oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel nebo 26-57-H/01 Autoelektrikář.  

V průběhu studia získávají žáci znalosti o podstatě strojních součástí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách vozidel. Seznamují se se základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech. Naučí se využívat moderní diagnostické přístroje používané k vyhledávání závad na motorových vozidlech. 

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Absolventi tohoto oboru jsou, po nástupní praxi a přiměřené době zapracování, připraveni k výkonu náročných pracovních činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po získání praxe v autoopravárenství mohou zastávat  funkce technicko hospodářských pracovníků – přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího autoopravny, nebo se také mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

ŠVP Provoz a ekonomika dopravy

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti v oblasti veřejné i neveřejné železniční dopravy, logistiky a ekonomiky, a to jak pro oblast středně technických pracovníků, tak pro vysoce kvalifikované činnosti. Studium je čtyřleté a navazuje na vzdělání ZŠ. Do 1. ročníku jsou přijímáni žáci, kteří splní podmínky přijímacího řízení. Uchazeč mimo jiné nesmí trpět poruchami barvocitu a sluchu. Žáci jsou povinni, před nástupem na praxi ve druhém ročníku, absolvovat odbornou lékařskou prohlídku.

Žák po dobu studia získává vědomosti, dovednosti a zásadní návyky především v oblasti základního, ale i operativního řízení železniční dopravy a přepravy, řízení toku materiálu v jednotlivých částech logistických řetězců a principů fungování tržní ekonomiky.

Absolventi se mohou uplatnit v osobní i nákladní dopravě jako výpravčí, vlakvedoucí, dispečeři nebo vozoví disponenti, v oblasti logistiky jako logistik - junior, skladový operátor nebo referent expedice, případně v oblastech podnikové ekonomiky, bankovnictví, obchodu a spedice.

Studium je ukončeno úspěšně vykonanou maturitní zkouškou, která opravňuje absolventa ucházet se o studium na kterékoliv vysoké škole, a to zejména se zaměřením na dopravu a přepravu nebo ekonomii.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021