STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

RVP 37-52-H/01 Železničář

ŠVP Železničář

Tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost předem posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Žáci se naučí pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby se orientovali v grafikonu vlakové dopravy, stavěli jízdní cesty, obsluhovali zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhovali železniční návěsti a výhybky. Osvojí si činnosti v oblasti osobní dopravy, naučí se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce. Dále se žáci naučí samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní kanceláře.

Absolvent se uplatní v povolání, jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní přepravy. Na úseku dopravní cesty je uplatnění absolventa na pozici strážník oddílu, závorář, výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy. Na úseku osobní přepravy je uplatnění absolventa na pozici informátor a skladník zavazadel. Na úseku obsluhy nákladní přepravy je uplatnění absolventa na pozici vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač, tranzitér, vozmistr.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí k nástavbovému studiu.

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik

ŠVP Strojní mechanik

Učební obor je určen pro chlapce, kteří úspěšně absolvovali povinnou devítiletou školní docházku a jsou způsobilí k výkonu této profese. Připravuje žáky zejména pro provádění údržby různých strojů a zařízení a jejich funkční kontroly po provedené údržbě. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru, absolvování praxe v provozu různých firem a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v konstrukci a funkci hlavních celků strojů a zařízení. Na základě získaných návyků, dovedností a znalostí umí provádět opravy a údržbu spojenou s demontáží, opravou a opětovnou montáží jednotlivých celků a součástí konstrukcí, strojů a zařízení.

Dovede se orientovat ve výkresové dokumentaci, umí vyhotovit jednoduché náčrty, schémata systémů, které se vyskytují u strojů a zařízení. Ve strojírenské praxi mají absolventi široké uplatnění hlavně v povoláních jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník Dalším možným uplatněním jsou typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a zařízení používaných ve strojním a energetickém průmyslu.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mají možnost získat maturitní zkoušku dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

RVP 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměření pro výtahy a zdvihací zařízení)

Tříletý technicky zaměřený učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost předem posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Žáci jsou připravováni pro kvalifikované povolání, vyžadující specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění v oblasti výtahové techniky a zdvihacích zařízení. Odborná příprava je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží a servisem elektrických a hydraulických osobních i nákladních výtahů, jídelních výtahů, pojízdných schodišť a zdvihacích zařízení. Ve vyšších ročnících mohou žáci vykonávat odbornou praxi ve specializovaných firmách našeho regionu.

Absolventi najdou uplatnění ve své profesi u firem podnikajících v oboru výtahů a zdvihacích zařízení v oblasti údržby, oprav, výroby, rekonstrukcí a servisu na uvedených technických zařízeních. Mohou také vykonávat povolání bez užšího zaměření jako je např. elektrikář, elektrotechnik, elektromontér atp. V průběhu studia žáci získají osvědčení pro svařování elektrickým obloukem v rozsahu kurzu ZP111 – 1W01. Pro práci na elektrických zařízeních mají absolventi možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu §5.

RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměření pro chladicí a klimatizační zařízení)

Technicky zaměřený tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Žáci jsou v průběhu studia připravováni pro kvalifikované povolání vyžadující specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění v oblasti chladírenské techniky, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Odborná příprava je orientovaná na domácí chladničky a mrazničky, klimatizační zařízení pro domácnosti, kanceláře i automobily, distribuční chladicí a mrazicí zařízení a také tepelná čerpadla s širokým využitím. Ve vyšších ročnících mohou žáci absolvovat odbornou praxi již ve specializovaných firmách v našem regionu.

Absolventi najdou uplatnění ve zvolené profesi u firem podnikajících v oboru chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel, kde vykonávají činnosti v oblasti výroby, montáží, údržby, oprav a komplexního servisu uvedených technických zařízení. Mohou vykonávat i povolání bez užšího zaměření jako je např. elektrikář, elektrotechnik, elektromontér atp. V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem v rozsahu kurzu ZP311 – 8W31. Pro práci na elektrických zařízeních mají absolventi možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu §5.

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (L a H)

Technicky zaměřený tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru se může absolvent uplatnit jednak v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní a montážní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích a také se specializací na drážní vozidla v oboru drážní dopravy.

Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů dovede identifikovat technické problémy při závadách a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické pohony, napájecí zdroje apod.

Absolvent se dále může uplatnit v oblasti servisní péče a montáží v technických službách a provozní technická údržbě v oborech drážní techniky, může vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér apod., po splnění předepsaných kritérií mohou absolventi vykonávat i funkci řidiče hnacího drážního vozidla u příslušného dopravce.

RVP 23-61-H/01 Autolakýrník

ŠVP Autolakýrník

Tento moderní obor je určen chlapcům, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku. Po doložení potvrzení dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti jako předpoklad u absolvování tohoto učebního oboru, jsou připravováni pro práce zahrnující zejména komplexní lakýrnické operace vyžadované při výrobě a opravách dopravní techniky. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru a vykonání závěrečné zkoušky ovládá absolvent technologii přípravy a zpracování nátěrových hmot, podstatu a princip povrchových úprav materiálů, aplikaci nátěrových hmot na různé druhy povrchů s ohledem na materiál, členitost a stupeň opracování. Zná příčiny koroze materiálů a způsob jejich odstraňování, jakož i principy ochrany materiálů před jejím působením. Své znalosti uplatní jak při opravách, tak ve výrobě.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů příslušného zaměření a získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

RVP 23-55-H/02 Karosář

ŠVP Karosář

Učební obor je určen pro chlapce, kteří úspěšně ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží svou zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení studia absolvent zná různé technologické postupy, které se uplatňují při opravách karosérií. Ovládá nejen základní klempířské práce, a to jak ruční, tak i strojní, ale zná i povrchovou úpravu plechů a umí ji aplikovat v praxi. Čte technickou dokumentaci a na jejím základě stanovuje technologický postup oprav karoserií, popř. vyrábí karosérie a skříně vozidel. Absolventi jsou připravováni pro práci v autoopravárenství.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle školního zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

RVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel

Učební obor je určen pro chlapce i dívky, kteří úspěšně ukončili povinnou devítiletou školní docházku a mají zájem o automobilový průmysl a technické disciplíny. Je třeba doložit zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent kvalifikaci pro výkon povolání automechanik na opravárenských a diagnostických pracovištích při kontrole technického stavu vozidla, jeho diagnostice, údržbě a opravách. Absolvent je schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, provádět předepsané záruční a pozáruční prohlídky a opravy silničních motorových vozidel. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem zaměřeným na dopravu a přepravu.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem zaměřeným na dopravu a přepravu.

RVP 26-57-H/01 Autoelektrikář

ŠVP Autoelektrikář

Dívky i chlapci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží potvrzení dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto učebního oboru, jsou připravováni pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru a vykonání závěrečné zkoušky dle jednotného zadání, ovládá absolvent ruční zpracování technických materiálů, používání měřících přístrojů elektronického a mechanického charakteru. Umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, ale i mechanických částí. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Po určité praxi je schopen s pomocí technické dokumentace nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel prvky ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku,mají možnost získat maturitní zkoušku dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021