STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Historie SŠTD se začala odvíjet v průběhu 2. světové války. Podle všeho se tak událo  v návaznosti na již dřívější, ale prokazatelně nedoloženou existenci. Dovolím si doslovně  citovat jediný známý existující dokument dokládající tuto událost, i když to vlastně ani nebyla  událost, jako spíš završení snahy několika lidí. 

Píše se rok 1940. V ostravském kraji více než jinde cítit nadvládu a panovačnost  okupantů. Ostravský průmysl a živnostenské podnikání přechází z velké části do jejich  moci – germánské plánování brání české mládeži vstupu do učení se zřejmým úmyslem učiniti  z českého národa posluhy a otroky německých nadlidí. 

V tuto dobu roste mezi skupinou českých dílenských zaměstnanců v Ostravě myšlenka  znovuzavedení učňů u ČSD, hnána silou přirozeného pudu sebezáchovy a touhou po řemeslné  vyspělosti našeho lidu. 

Po dvouleté neúmorné práci, plné záměrných překážek, za pomocí činovníků  odborového hnutí a jednotlivců z různých dílen ČSD, jakož i nadřízených služebních míst, byla  tato myšlenka v roce 1942 uvedena ve skutek. Po vybojovaném rozhodnutí ministerstva  dopravy začíná v jarních měsících roku 1942 v ostravských dílnách čilý ruch s přípravou  výstavby učňovské dílny – v době největšího germánského tlaku na výkon ostravské dílny ČSD  – zabírá se část po části dílenského objektu k vybudování učňovského stánku. 

Již v prvním kroku příprav dochází k poruše kotelních oprav na lok. kotlech, zvyšovaných  dalším a soustavným výběrem obráběcích strojů z provozu pro účely učební. Dochází  k protestním akcím místních Němců, kteří postřehli úmysl správy dílen. Dne 1. září 1942 nastupuje po pečlivém výběru prvních 25 českých chlapců do učení. Učňovská dílna plní svůj  úkol. Výběrem kvalifikovaných a národnostně uvědomělých vedoucích a instruktorů dostává  se části české mládeže výchovy v duchu národním. 

V roce 1943 nastupuje nových 40 a v r. 1944 dalších 60 učňů. Provedený nátlak Němců,  dostati mezi naše učně své soukmenovce, byl s pomocí českých lékařů při výběru nových  uchazečů zmařen stejně jako pokus o dosazení německých instruktorů. Příkladnost národního  uvědomění ve výchově učňů nesla své ovoce. Mládež svěřená výchově učňovské dílny ČSD  v Ostravě splnila svůj úkol. 

Tři roky pilné a tiché práce, zaměřené pro dobu války k výkonu neproduktivnímu tak,  aby výsledků cvičné práce nemohlo býti použito k podpoře nepřátelského provozu. Přišel rok 1945 – nastává doba příprav k prvním závěrečným zkouškám učňovským,  současně s blížící se dobou našeho národního osvobození. Za třeskotu děl, v ohni a dýmu,  zlomyslnou rukou nacistů padá celý učňovský stánek spolu s jinými objekty až do základů. Obětaví dílenští zaměstnanci svádějí zápas s vysoko šlehajícími plameny, avšak marně,  výsledek tříletého snažení je obrácen v rumoviště. Nad doutnajícími troskami nesla se však  píseň svobody. Plni víry a obětavosti s holýma rukama – začínáme znovu. 

Co se dělo následující dva roky, je naznačeno jen velmi stručně: 

Vzácným porozuměním expositury ZNV v Ostravě přiděluje se nám náhradní objekt, který  po nadlidské námaze, obětavosti a investiční proměně, vyrůst v trvalý a krásný učňovský  domov plný práce a nadšení ve věčné a vznešené písni práce.

Tím se dostáváme k jarním měsícům předúnorového roku 1947. A nechme naposledy  promluvit zažloutlé listy více než útlé brožurky. 

Modrá armádo, nastup! Vlast volá! 

Po krátkém vylíčení naší existence, chceme nechat mluvit naši práci. Poprvé  předstupujeme před širokou veřejnost s ukázkou zlomku naší práce a našeho pracovního  snažení. 

Učňovské dílny ČSD svou výrobou jednotlivých součástek pro lokomotivy a jiná vozidla  jsou dnes nepostradatelným doplňkem v pracovním procesu oprav žel. vozidel všeho druhu  a zasluhuje si v důsledku veř. prospěšnosti všestrannou podporu nejen svých nadřízených  služebních míst, nýbrž i celé společnosti. 

Náš poměr k práci je určen budovatelskou snahou a láskou k naší republice - budujeme  - tvoříme - učíme se - učíme se od Vás - chceme slyšet Vaše rady - podejte nám pomocnou ruku  - přijďte mezi nás! - Uvažte - oceňte - posuďte a poraďte - chceme sloužit Vám - bezpečnost  dopravy je naší odpovědností. 

Toť pravda je, co dí věta, „že dráhy tepnami jsou světa.“ 

Učni ČSD dílny Ostrava dovolují si Vás pozvati na výstavu svých prací v dnech 20. až 27  dubna 1947. Slavnostní zahájení v neděli dne 20. dubna t.r. o 10. hod. dopolední a předvedení  pracovního nástupu učňů v učňovské dílně ČSD v Ostravě I., Sokolská tř. 83. Vstup volný. 

V soboru dne 19. dubna 1947 konáme v sokolovně v Přívoze o 19. hodině UČŇOVSKOU BESÍDKU s tělocvičným – recitačním a zábavním programem, na kterou Vás srdečně zveme. Učni ČSD – Ostrava. 

Na shledanou na naší výstavě! 

Učni ČSD – Ostrava 

Sokolská 83 

Výše citovaný dokument se podařilo najít zcela náhodou a zachránit při stěhování  skladu učebnic na jaře 1988 do nových prostor školy, ale to by bylo předbíhání. V každém  případě je faktem, že další historie školy z pohledu významných událostí není momentálně  známá. Je to daň faktu, že kromě evidentně několika stěhování při postupném rozšiřování  patřila škola pod různé zřizovatele, od resortů, přes Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo  školství, až po Krajský úřad. A především přechod zpod křídel tehdejších ČSD a následující  nezájem o jakékoliv materiály znamenal, že aktuálně je z celé dlouhé historie známá alespoň  skladba postupně nabízených a obměňovaných oborů: 

- od roku 1955: 

 • 0405 Kovář 
 • 0427 Zámečník kolejových vozidel 
 • 0441 Soustružník kovů 
 • 0501 Elektromontér rozvodných zařízení 
 • 0502 Provozní elektromontér 
 • 0503 Elektromechanik

- od roku 1973: 

 • 24-22-2 Strojní zámečník 

- od roku 1977: 

 • 04-41-4 Mechanik silnoproudých zařízení 
 • 24-52-2 Mechanik motorových lokomotiv a vozů 

- od roku 1978: 

 • 03-75-2 Obráběč kovů 
 • 04-61-2 Elektromechanik pro stroje a zařízení 
 • 04-63-2 Elektromechanik pro rozvodná a zařízení 

- od roku 1980: 

 • 03-19-2 Mechanik opravář pro kolejová vozidla 
 • 03-72-2 Strojní kovář 

- od roku 1980: 

 • 55-91-2 Zdravotnictví pro zdravotní a sociální zařízení 

- od roku 1987: 

 • 26-70-4 Mechanik silnoproudých zařízení pouze nový kód

Na jaře roku 1988 opustila škola všechna tři dosavadní působiště, tedy budovu ve staré  dělnické kolonii Na Oderce (nacházející se za lokomotivním depem) na samé výspě Ostravy,  budovu U Tiskárny (kde byla i jídelna a internát) a část areálu na Sokolské třídě (unimo buňky,  v nichž do té doby sídlilo vedení školy), kde na přechodnou dobu zůstaly jen dílny odborného  výcviku. 

Přestěhováním do nových, byť ještě nedokončených objektů, byla zahájena nová éra  stále ještě SOUŽ, které však bojovalo o samou existenci nehledě na nový areál. Kromě  bouřlivých změn ve vedení školy v období let 1990 – 1993 byly následující roky charakteristické  především hledáním ucelené koncepce ve skladbě nabízených oborů- 

- od roku 1988: 

 • 24-33-2/02 Obráběč kovů pouze nový kód 24-66-2/10 Mechanik opravář kolejových vozidel pouze nový kód 26-83-2/03 Elektromechanik pro stroje a zařízení pouze nový kód 26-83-2/04 Elektromechanik pro rozvodná a zařízení pouze nový kód 26-91-2 Elektrotechnická výroba 

- od roku 1991: 

 • 24-34-2 Strojní kovář pouze nový kód 24-66-2/02 Mechanik opravář pro stroje a zařízení 
 • 36-78-2 Instalatér 
 • 64-54-2 Provoz společného stravování

- od roku 1992: 

 • 24-13-4 Mechanik strojů a zařízení 
 • 55-93-0 Zdravotnictví pro zdravotnická a sociální zařízení pouze nový kód 63-44-3 Provoz služeb pro domácnost 

- od roku 1994: 

 • 24-18-4 Provozní technika 
 • 24-66-2/09 Mechanik opravář silničních motorových vozidel 
 • 26-77-4 Provozní elektrotechnika 
 • 37-42-6/02 Elektrická trakce v dopravě 
 • 37-43-6 Železniční doprava a přeprava 
 • 37-44-6 Silniční doprava 
 • 37-49-6 Provoz a údržba dopravních prostředků 
 • 64-91-2 Provoz služeb  
 • 85-41-2 Umělecký kovář, zámečník 

- od roku 1995: 

 • 64-96-4 Podnikání v oboru 
 • 24-96-4 Podnikání v oboru 
 • 36-96-4 Podnikání v oboru 
 • 24-35-2/01 Klempíř pro strojírenskou výrobu 
 • 64-97-2/05 Provoz služeb - nový kód 
 • 64-49-0 Technické služby v autoservisu 
 • 26-75-4/02 Elektrotechnika 
 • 37-57-4/01 Dopravní provoz pro silniční a městkou dopravu 
 • 37-57-4/02 Dopravní provoz pro železniční dopravu a přepravu 

Rok 1997 byl jedním z nejzásadnějších nejen z pohledu oborové nabídky a koncepce,  ale v úzkém kontextu i z pohledu existence školy v období probíhající optimalizace sítě  středních škol. Po náročných jednáních nakonec došlo v tomto roce ke sloučení s tehdejším  učilištěm Dopravního podniku Ostrava a dominantními se od té doby postupně staly obory  zaměřené na automobilovou techniku. 

- od roku 1997: 

 • 23-45-M/005 Silniční doprava/provoz a údržba vozidel 
 • 37-41-M/001 Železniční doprava a přeprava pouze nový kód 

- od roku 1998: 

 • 23-68-E/501 Technické služby v autoservisu pouze nový kód 37-41-L/503 Dopravní provoz - dálkaři 
 • 23-43-L/506 Provozní technika - dálkaři  
 • 23-55-H/002 Klempíř pro strojírenskou výrobu pouze nový kód 23-68-H/001 Automechanik pouze nový kód 26-57-H/001 Autoelektrikář pouze nový kód 69-53-H/003 Provoz služeb pouze nový kód 23-66-H/004 Mechanik opravář – kolejová vozidla

- od roku 1999: 

 • 26-42-M/006 Elektrická trakce v dopravě 
 • 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy 

- od roku 2000: 

 • 23-45-M/006 Silniční doprava/diagnostika sil. Mot. vozidel 
 • 26-41-L/506 Provozní elektrotechnika nástavbové studium 

- od roku 2001: 

 • 23-51-H/001 Zámečník 
 • 26-41-M/002 Elektrotechnika 

- od roku 2002: 

 • 23-45-M/004 Silniční doprava pouze nový kód 39-41-M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 

- od roku 2003: 

 • 23-61-H/001 Lakýrník 

- od roku 2004: 

 • 23-66-H/001 Mechanik opravář 

- od roku 2005: 

 • 39-41-L/001 Autotronik 
 • 37-41-L/503 Dopravní provoz 

- od roku 2006: 

 • 37-52-H/001 Železničář 

- od roku 2008: 

 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky pouze nový kód 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel pouze nový kód 

- od roku 2009: 

 • 39-41-L/01 Autotronik pouze nový kód 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy pouze nový kód 26-41-M/01 Elektrotechnika pouze nový kód 23-55-H/02 Karosář pouze nový kód 23-51-H/01 Strojní mechanik 

- od roku 2010: 

 • 23-61-H/01 Autolakýrník pouze nový kód 26-57-H/01 Autoelektrikář pouze nový kód 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

- od roku 2011: 

 • 23-43-L/51 Provozní technika

- od roku 2019: 

 • 37-52-H/01 Železničář 

- od roku 2020: 

 • 39-41-L/51 Autotronik nástavbové studium 

- od roku 2022: 

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

Historie školy bude postupně doplňována dohledáváním archivních materiálů.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021