STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Součástí vzdělání absolventů naší školy je získání řidičského oprávnění ve vybraných studijních a učebních oborech

39 - 41 - L / 001 Autotronik B, C
37 - 41 - M / 006 Provoz a ekonomika dopravy B
23 - 45 - M / 004 Silniční doprava B,C
23 - 68 - H / 001 Automechanik B, C
26 - 57 - H / 001 Autoelektrikář B,C
23 - 55 - H / 002 Karosář B
23 -61 - H / 001 Autolakýrník B

Dle stávajících učebních dokumentů těchto oborů je v učebních plánech zařazen předmět „ Řízení motorových vozidel „ , který se realizuje dle pravidel výuky a výcviku v autoškole, učební osnova je dána platným Obsahem a rozsahem výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění pro danou skupinu.

Předmět je vyučován

39 - 41 - L / 001 Autotronik ve 3 r. 2h/týdně
37 - 41 - M / 006 Provoz a ekonomika dopravy ve 3 r. 1,5h/týdně
23 - 45 - M / 004 Silniční doprava ve 3 r. 2h/týdně
23 - 68 - H / 001 Automechanik ve 2 r. 1h/týdně
23 - 68 - H / 001 Automechanik ve 3 r. 2h/týdně
26 - 57 - H / 001 Autoelektrikář ve 2 r. 1h/týdně
23 - 55 - H / 002 Autoelektrikář ve 3 r. 2h/týdně
23 - 55 - H / 002 Karosář ve 3 r. 2h/týdně
23 - 61 - H / 001 Autolakýtník 2h/týdně

Studenti ostatních oborů mají možnost získat řidičské oprávnění - informace v kabinetě autoškoly č. 02.

Zákony a vyhlášky vztahující se k autoškole

 • z. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění
 • z. 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění změn a doplnění provedených zákony 478/2001, 175/2002, 320/2002
 • v. 277/2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Práva a povinnosti uchazečů o Řidičský průkaz (dále jen ŘP) v autoškole (dále jen AŠ) vyplývající ze Zákona č. 247/2000Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

1. Práva uchazečů

 • a) Každý uchazeč o ŘP má právo obdržet předepsaný počet hodin stanovených Zákonem č. 247/2000 Sb. pro konkrétní druh výcviku.
 • b) Každý uchazeč má právo po ukončení výcviku na závěrečnou zkoušku, pokud zvládl potřebné dovednosti a absolvoval předepsaný počet hodin výcviku ( teorie, praktický výcvik, praktická údržba a praktický výcvik zdravotnické přípravy) . O tom zda uchazeč zvládl dovednosti rozhodne autoškola.

2. Povinnosti uchazečů

 • a) Uchazeč musí absolvovat výuku v plném rozsahu a nesmí zanedbat ani jednu hodinu praktického výcviku, praktické údržby a zdravotnické přípravy.
 • b) Podmínkou pro zahájení praktického výcviku (jízdy) je účast na trenažéru a zvládnutí Vyhl. č. 361/2000 Sb. ( křižovatky, dopravní značky, zdravotnická příprava).
 • c) Při výcviku je uchazeč povinen mít u sebe doklady: občanský průkaz, průkaz žadatele o řidičské oprávnění, kde se zapisují jednotlivé hodiny praktického výcviku.
 • d) Dostaví-li se uchazeč na jízdu bez průkazu nebude výcvik uskutečněn. Při ztrátě nebo poškození průkazu uchazeč požádá o vystavení duplikátu. 
 • e) Každý uchazeč o ŘP má povinnost při praktickém výcviku (jízdě), počkat na místě nástupu max. 15 minut přes dohodnutý čas.
 • f) Stejnou povinnost má učitel autoškoly.
 • g) Nedostaví-li se uchazeč po tomto termínu na jízdu, jízda propadá a bude řešena jako porušení školního řádu včetně následných opatření.
 • h) Nedostaví-li se učitel po tomto termínu z důvodu vynuceného silničním provozem nebo nepředvídatelnými okolnostmi, jízda bude nahrazena bez poplatku.
 • i) Každý uchazeč má povinnost při praktickém výcviku (jízdě) bezvýhradně uposlechnout pokynů učitele a chovat se ukázněně. Pokud uchazeč úmyslně tuto povinnost poruší, bude jízda ukončena bez náhrady a budou vyvozeny důsledky takového jednání. V nejhorším případě toto jednání může být důvodem k ukončení výcviku.
 • j) Každý uchazeč má povinnost ihned nahlásit změny v osobních údajích, především změnu telefonního kontaktu.
 • k) Nedostaví li se uchazeč na praktický výcvik (jízdu) bez řádné omluvy (min. jeden den předem), bude situace řešena dle školního řádu ze dne 1. 9. 2009 část VII. bod 2. povinosti uchazečů.

3. Organizace autoškoly

 • a) Praktický výcvik (jízdy) bude plánován s ohledem na:
 • I. studijní výsledky v předmětu RMV
 • II. vzdálenost místa bydliště
 • III. studijní výsledky v ostatních předmětech
 • IV. v případě, že se uchazeč nepřihlásí sám, bude jízda naplánována (bez možnosti změny) učitelem nebo instruktorem RMV
 • b) Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Praktický výcvik (jízdy) se provádí v rozsahu max. 2 hodin v jednom dni tj. ve skutečnosti 90 minut (1,5 hod.).
 • c) Autoškola je povinna do 15 dnů od ukončení výcviku, přihlásit uchazeče ke zkouškám. Zkušební orgán je povinen do 15 dnů po obdržení přihlášky autoškoly uchazeče přezkoušet. Autoškola neodpovídá za dodržení termínu zkušebního orgánu, ale pouze za dodržení termínu přihlášení ke zkouškám.

4. Podmínky klasifikace

 • a) Odmítne-li uchazeč o ŘO bezdůvodně praktickou jízdu v odpoledních a večerních hodinách, a z toho důvodu nesplní požadovaný počet hodin výcviku, bude neklasifikován z předmětu RMV.
 • b) Součástí klasifikace za 2. pololetí jsou min. 2 testy z Vyhlášky. 361/2000 Sb. s min. počtem bodů 56 z 65 pro skupinu „B“ a 59 z 65 pro skupinu „C“
 • c) Jestliže žák 3. ročníku učebního oboru nesplní do termínu závěrečných učňovských zkoušek absolvování výcviku v plném rozsahu, nebude z předmětu RMV klasifikován, tzn. nemá uzavřený ročník a nevykonává závěrečnou učňovskou zkoušku v řádném termínu.

5. Závěrečné a opravné zkoušky

 • a) Nedostaví-li se uchazeč o ŘO v daném termínu k závěrečné zkoušce bez řádné omluvy ( 1 den předem), bude mu tato zkouška umožněna v nejpozdějším termínu.
 • b) Opravnou závěrečnou zkoušku si uchazeč hradí v plném rozsahu dle ceníku AŠ.
 • c) Jestliže uchazeč o ŘO neuspěje při první a další (opravné) zkoušce, má právo se opětně písemně přihlásit na opravnou zkoušku a to nejdříve po 5 pracovních dnech od předešlého termínu a nejpozději do 6 měsíců od prvního termínu. AŠ doporučuje a rozhoduje.

6. Další ustanovení

Výjimku ze studia může udělit ředitel školy, jestliže žák doloží lékařskou zprávu zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (Vyhl. č. 277/2004 ze dne 26.4.2004).

7.Důležité

Zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel….

§13 odstavec b)

 • Pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny nesmí od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení uplynou doba delší než 18 měsíců.
  Žáci školy zkoušku z odborné způsobilosti mohou po ukončení výuky a výcviku složit i před dosažení předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení.

  Příklad:
  Zahájení 10.9.2005 max. do 9.3.2006 musí vykonat 1. zkoušku

§39 odstavec 2

 • Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.

§39 odstavec 5

 • Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

  Příklad:
  1. zkouška 15.9.2005 možnost poslední zkoušky max. 14. 3. 2005

Při neúspěchu celý výcvik a výuku musí absolvovat znovu! (náklady hradí uchazeč)

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021