STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Součástí vzdělání absolventů naší školy je možnost získání řidičského oprávnění ve vybraných studijních a učebních oborech zdarma

39 - 41 - L / 01 Autotronik B, C
37 - 41 - M / 01

Provoz a ekonomika dopravy

(od školního roku 2022/2023 není součástí vzdělání příprava na získání řidičského oprávnění)

B
23 - 45 - M / 01 Dopravní prostředky B, C
23 - 68 - H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel B, C
26 - 57 - H / 01 Autoelektrikář B, C
23 - 55 - H / 02 Karosář B
23 - 61 - H / 01 Autolakýrník B

Dle stávajících učebních dokumentů těchto oborů je v učebních plánech zařazen předmět „ Řízení motorových vozidel „ , který se realizuje dle pravidel výuky a výcviku v autoškole, učební osnova je dána platným Obsahem a rozsahem výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění pro danou skupinu.

Předmět je vyučován - (od školního roku 2022/2023)

39 - 41 - L / 01 Autotronik ve 3 r. 2h/týdně
37 - 41 - M / 01 Provoz a ekonomika dopravy ve 3 r. 1,5h/týdně
23 - 45 - M / 01 Dopravní prostředky ve 3 r. 2h/týdně
23 - 68 - H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel ve 2 r. 2h/týdně
23 - 68 - H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel ve 3 r. 2h/týdně
26 - 57 - H / 01 Autoelektrikář ve 2 r. 2h/týdně
23 - 55 - H / 02 Autoelektrikář ve 3 r. 2h/týdně
23 - 55 - H / 02 Karosář ve 3 r. 2h/týdně
23 - 61 - H / 01 Autolakýtník 2h/týdně

Studenti ostatních oborů mají možnost získat řidičské oprávnění - informace v kabinetě autoškoly č. 02.

Zákony a vyhlášky vztahující se k autoškole

  • z. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění
  • z. 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění změn a doplnění provedených zákony 478/2001, 175/2002, 320/2002
  • v. 277/2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Práva a povinnosti uchazečů o Řidičský průkaz (dále jen ŘP) v autoškole (dále jen AŠ) vyplývající ze Zákona č. 247/2000Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

1. Práva uchazečů

a) Každý uchazeč o ŘP má právo obdržet předepsaný počet hodin stanovených Zákonem č. 247/2000 Sb. pro konkrétní druh výcviku.

b) Každý uchazeč má právo po ukončení výcviku na závěrečnou zkoušku, pokud zvládl potřebné dovednosti a absolvoval předepsaný počet hodin výuky a výcviku ( teorie, praktický výcvik, praktická údržba a praktický výcvik zdravotnické přípravy) . O tom zda uchazeč zvládl dovednosti rozhodne autoškola.

c) Výše uvedená práva se týkají žáků v učebních nebo studijních oborech, kteří mají výuku a výcvik v řízení příslušné skupiny stanoven učebními dokumenty (ŠVP).

2. Povinnosti uchazečů

a) do termínu, který stanoví vedoucí autoškoly odevzdat: vyplněnou žádost o ŘO na předepsaném tiskopisu, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti na předepsaném tiskopisu                                                                                                                    

b) Uchazeč musí absolvovat výuku v plném rozsahu a nesmí zanedbat ani jednu hodinu teorie, praktického výcviku, praktické údržby a zdravotnické přípravy.

c) Podmínkou pro zahájení praktického výcviku (jízdy) je absolvování výcviku na trenažéru a zvládnutí Zák. č. 361/2000 Sb.(křižovatky, dopravní značky, zdravotnická příprava).

d) Při výcviku je uchazeč povinen mít u sebe doklady: občanský průkaz, průkaz žadatele o řidičské oprávnění, kde se zapisují jednotlivé hodiny praktického výcviku.

e) Dostaví-li se uchazeč na jízdu bez průkazu nebude výcvik uskutečněn. Při ztrátě nebo poškození průkazu uchazeč požádá o vystavení duplikátu. 

f) Každý uchazeč o ŘP má povinnost při praktickém výcviku (jízdě), počkat na místě nástupu max. 15 minut přes dohodnutý čas.

g) Stejnou povinnost má učitel autoškoly.

h) Nedostaví-li se uchazeč po tomto termínu na jízdu, jízda propadá a bude řešena jako porušení školního řádu včetně následných opatření.

i) Nedostaví-li se učitel po tomto termínu z důvodu vynuceného silničním provozem nebo nepředvídatelnými okolnostmi, jízda bude nahrazena bez poplatku.

j) Každý uchazeč má povinnost při praktickém výcviku (jízdě) bezvýhradně uposlechnout pokynů učitele a chovat se ukázněně. Pokud uchazeč úmyslně tuto povinnost poruší, bude jízda ukončena bez náhrady a budou vyvozeny důsledky takového jednání. V nejhorším případě toto jednání může být důvodem k ukončení výcviku.

k) Každý uchazeč má povinnost ihned nahlásit změny v osobních údajích, především změnu telefonního kontaktu.

l) Nezúčastní-li se uchazeč bezdůvodně výcviku a nelze-li zabezpečit za jeho neúčast náhradníka, je žák povinen uhradit škole škodu v souladu s§391 zákona č. 262/2006Sb. (zákoník práce), která je způsobena prostojem učitele praktického výcviku. 

m) Žák je povinen uhradit škodu za každou 45 minutovou vyučovací hodinu sk. B a sk. C ve výši, která je stanovena ve vnitřní směrnici SŠTD. Vedoucí AŠ zodpovídá za prokazatelné seznámení všech žáků zařazených do výcviku v řízení s touto směrnicí před zařazením do výcviku. 

Z důvodů absence je žák povinen se z praktického výcviku (z jízdy) předem omluvit, nejpozději 24 hodin před jízdou. Pokud tak neučinil, je povinen vzniklou škodu uhradit dle bodu m)

3. Organizace autoškoly

a) Praktický výcvik (jízdy) bude plánován s ohledem na:

I. studijní výsledky v předmětu ŘMV

II. vzdálenost místa bydliště

III. v případě, že se uchazeč nepřihlásí sám, bude jízda naplánována učitelem praktického výcviku.

b) Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Praktický výcvik (jízdy) v řízení vozidla netrval déle než 4 vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele, v případě výcviku žadatele o získání řidičského oprávnění pro skupinu B nesmí v první a druhé etapě výcviku podle přílohy č. 3 trvat výcvik v řízení vozidla déle než 2 vyučovací hodiny denně.   

c) Žák si nesmí plánovat jízdu na dobu, kdy je stanovena v rozvrhu hodin výuka předmětu Řízení motorových vozidel!!!

d) Autoškola je povinna do 15 dnů od ukončení výcviku, přihlásit uchazeče ke zkouškám. Zkušební orgán je povinen do 15 dnů po obdržení seznamu uchazečů ke zkoušce přidělit termín závěrečné zkoušky. Autoškola neodpovídá za dodržení termínu zkušebního orgánu, ale pouze za dodržení termínu přihlášení ke zkouškám.

4. Podmínky klasifikace

Vztahuje se na žáky učebních a maturitních oborů, kteří mají v učebních oborech stanovenou výuku ŘMV. 

Součástí klasifikace za pololetí je přezkoušení znalosti pravidel silničního provozu s výsledkem prospěl.

Jestliže žák neabsolvuje v plném rozsahu výuku (teorie) nebude z předmětu ŘMV klasifikován. Pokud žák neabsolvuje výcvik(jízdy) v plném rozsahu, dle zákona, nemůže se přihlásit k závěrečné zkoušce pro získání řidičského oprávnění.

Pokud žák z důvodů absence nesplňuje počet hodin docházky do předmětu ŘMV, je povinen si dohodnout s vyučujícím předmětu ŘMV účast na konzultačních hodinách, které jsou stanoveny nejméně 1x týdně. Pokud žák do konce měsíce června nesplní ani s využitím konzultačních hodin povinný počet hodin, nebude klasifikován z předmětu ŘMV.

5. Závěrečné a opravné zkoušky

a) Závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti škola nehradí. Žadatel o ŘO (dále jen žák), je povinen zaplatit zkoušku na Magistrátě města Ostravy.

b) Nedostaví-li se žák bez řádné omluvy (osobně – ústně nebo telefonický ne formou sms, ani emailem) na závěrečnou zkoušku sk. B, C, bude žákovi udělena pokuta ve výši, která je stanovena ve vnitřní směrnici SŠTD. (důvodem je, že autoškola SŠTD nemůže zajistit náhradníka na určený termín Magistrátem města Ostravy. Po uhrazení pokuty bude žák opět přihlášen k závěrečné zkoušce v autoškole a bude mu oznámen nový termín).

c) V případě opakovaných zkoušek, žadatel zaplatí Magistrátu města Ostravy za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích(testy), nebo za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla(údržba) nebo za opakovanou zkoušku z praktické jízdy částky stanovené Magistrátem města Ostravy. Taktéž uhradí opravné zkoušky škole(autoškole).

6. Další ustanovení

Výjimku ze studia může udělit ředitel školy, jestliže žák doloží lékařskou zprávu zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (Vyhl. č. 277/2004 ze dne 26.4.2004).

7.Důležité

Zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel….

§13 odstavec b)

Pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny nesmí od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení uplynout doba delší než 18 měsíců.
Žáci školy zkoušku z odborné způsobilosti mohou po ukončení výuky a výcviku složit i před dosažení předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení.

§39 odstavec 2

Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm prospěl nebo neprospěl. Jestliže žadatel o ŘO neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit:

a) nové výuce podle §20 odst. 2, jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm.a),

b) nové výuce podle §20 odst. 2 písm. b), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. b),

c) novému výcviku podle §20 odst. 3 písm. a), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. c).

§39 odstavec 3

Po absolvování výuky nebo výcviku podle odstavce 2 smí žadatel o ŘO zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Další zkouška se provede podle odstavce 1.

§39 odstavec 6

Neuspěje-li žadatel o ŘO při zkouškách do doby 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky navazující na absolvování výuky a výcviku v plném rozsahu, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Při neúspěchu celý výcvik a výuku musí absolvovat znovu! (náklady hradí uchazeč)

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021