STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 4 - Cizí jazyky

Vedoucí komise

Mgr. Libuše Hlubková

Členové

Mgr.  Teichmanová Nováčková Blanka

Mgr. Uhrová Radka

Mgr. Kutáč Jaromír

Mgr. Lichá Naděžda

Mgr. Rozhonová Šárka

Ing. Doležalová Hana

Mgr. Richterová  Veronika

Obecná charakteristika

Předmětová komise (PK) zajišťuje výuku jazyků: anglický jazyk, německý jazyk.

Jazyky, které jsou vyučovány v učňovských oborech jsou zaměřeny kromě obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby také na angličtinu odbornou.

Jazyky vyučované v maturitních oborech jsou zaměřeny na výuku obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby, jsou vyučovány tak, aby došlo k rozvoji všech jazykových kompetencí a aby žáci úspěšně zvládli státní maturitní zkoušku. Součástí zkoušky je odborná angličtina a němčina.

Obsahem výuky cizích jazyků jsou tyto oblasti

  • jazyk, jako zvuková a grafická stránka – slovní zásoba, gramatika
  • řeč jako fungování jazyka – dovednosti receptivní, produktivní
  • znalosti reálií zemí příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
  • pracovní návyky vedoucí k efektivnímu studiu cizího jazyka

Výuka živým jazykům se tedy ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělání, obohacuje jeho poznatkové struktury, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu.

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech studijních oborech, německý jazyk je vyučován v oboru Provoz a ekonomika dopravy.

V maturitních oborech

časová dotace angličtiny: v průměru 3 hodiny týdně

časová dotace němčiny: 1., 2., 4. ročník 3 hodiny týdně, 3. ročník 2 hodiny týdně

Ve všech učebních oborech

časová dotace: 2 hodiny týdně

Odborné učebny

Výuka cizích jazyků je realizovaná v jazykových učebnách 219, 319. Tyto učebny jsou vybaveny moderní promítací technikou: dataprojektorem v kombinaci s interaktivní tabulí. Kromě promítací techniky jsou učebny vybaveny audiotechnikou, která slouží k procvičování poslechových cvičení a dalšími pomůckami. Výuka cizích jazyků je mimo jazykových učeben realizována ve všech dalších učebnách. Všechny jsou vybaveny audiovizuální technikou - ať již dataprojektorem, nebo interaktivní tabulí.

Učebnice Angličtina

SOŠNew English File, 1. a 2. díl (Elementary, Pre-Intermediate) – 4. edice

Longman - Maturita Activator

SOU: Time to talk 1. díl

NÁSTAVBA: Time to talk 2. díl

Longman - Maturita Activator

DÁLKAŘI: Time to talk 1 – od 1. ročníku

Longman - Maturita Activator

Učebnice Němčina SOŠ: Direkt neu 1. – 3. díl

DÁLKAŘI: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl 

Časopisy

Bridge

V rámci výuky anglického jazyka používají studenti ve všech ročnících studijních oborů časopis BRIDGE. Jedná se o měsíčník, který vychází 10x ve školním roce. V současné době je pro studenty nejvhodnějším časopisem.

Obsahuje krátké i delší články pojednávající o všech sférách lidské činnosti i  společenského  života,  jako jsou např.  historie,  příroda, divadlo, film, cestování, sport atd., mnohdy s uvedením českého významu některých anglických  slov nebo frazeologických výrazů.  Studenti překládají články vybrané pedagogy a při reprodukci svých překladů jsou upozorňováni na gramatické a významové chyby. Časopisy  s přiloženým CD a kazetami jsou rovněž využívány k ověření poslechových dovedností žáků a k praktickému si osvojování mluveného slova. Časopis Bridge je také významnou pomůckou při přípravě na novou maturitu z cizího jazyka, jelikož každé číslo obsahuje přílohu věnovanou buď jednotlivým maturitním tématům, nebo nácviku čtenářských a poslechových dovedností potřebných k nové maturitě. Jednou ročně vychází speciální dvojčíslo věnované nové podobě maturitní zkoušky.

Školní rok 2020/2021

1. Rodina a přátelé

2. Domov a bydlení

3. Každodenní život

4. Vzdělávání

5. Volnočasové aktivity a zábava

6. Zdraví a hygiena

7. Stravování

8. Nakupování

9. Média a internet

10. Dovolená a prázdniny

11. Práce a povolání

12. Česká republika (ČR, Praha, zajímavá místa)

13. Spojené království (UK, Londýn, zajímavá místa)

14. USA (USA, Washington, zajímavá místa)

15. Kanada, Austrálie, Nový Zéland

16. Region a Ostrava

17. Tradice a svátky v ČR a anglicky mluvících zemích

18. Tradiční jídla a kuchyně v ČR, UK, USA

19. Cestování a doprava

20. Silniční doprava (vozidla, doklady, servis, části vozidel, nehoda, dopravní značení, hromadná …)

21. Železniční doprava (osobní, nákladní, nádraží, spojení dopravci, jízdné, typy vozů…)

Během posledních tří měsíců si studenti maturitních oborů Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích mohli ověřit úroveň svých jazykových dovedností, ovšem nejen v rámci oné „klasické“ výuky ve školních lavicích.

Ve středu 18. prosince loňského roku se uskutečnila jednodenní exkurze do předvánoční Vídně. Již během cesty autobusem se žáci z krátké prezentace, jež byla zakončena opakovacím kvízem, dozvěděli s předstihem o místních pamětihodnostech. Den plný kulturních zážitků začal u zámku Schoenbrunn a pokračoval císařskými zahradami k Radnici, Parlamentu a Hofburgu. Své komunikativní schopnosti v němčině si žáci mohli procvičit při nakupování na Mariahilfer Strasse a při návštěvě místního nádraží.

V novém roce, tentokráte pro příznivce angličtiny, připravili vyučující cizích jazyků školní kolo olympiády, které se konalo v pondělí 3. února. Studenti se sešli v hojném počtu a plni očekávání, připraveni podstoupit obě části soutěže – třicetiminutový poslech a následně každý zvlášť desetiminutovou konverzaci se zkoušejícími na obecné téma. Všichni zúčastnění prokázali výborné znalosti, nejlepší však může být vždy jen jeden. Vítězi, který bude školu reprezentovat v okresním kole, popřál osobně při předávání diplomu hodně štěstí a úspěchu také pan ředitel.

 

Před koncem školního roku zorganizovala naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Perspektiva studijně-poznávací zájezd do jižní Anglie. Druhý červnový týden tedy trávilo celkem 20 studentů u moře a užívalo si, pro Británii ne příliš typického, slunečného počasí. Jelikož byli všichni „účastníci zájezdu“ ubytováni v rodinách, mohli si na vlastní kůži ověřit, jak jsou na tom ve skutečnosti se znalostí angličtiny a zda jsou schopni vykomunikovat to, co potřebují...

Ochutnali jsme i nefalšovanou britskou kuchyni včetně typické English breakfast, sendvičů či tradičních fish and chips. V rámci poznávání krás a pamětihodností jsme navštívili například přímořské letovisko Brighton, přístav v Portsmouth, nechybělo pověstmi opředené Stonehenge, dále pašerácké jeskyně v Hastings, musíme zmínit také naše „domovské“ městečko Worthing a samozřejmě hlavní město Spojeného království.

V Londýně jsme koukli na London Eye, přihlíželi střídání stráží u Buckinghamského paláce, prošli si Trafalgar Square či čínskou čtvrť. Přes Tower Bridge jsme bezpečně dorazili do beefeatery hlídaného Toweru a zcela vyčerpaní jsme se s londýnskou metropolí rozloučili od nultého poledníku z Greenwich.

Nesmíme opomenout fakt, že jsme dopravní škola, takže... Cestovali jsme převážně autobusem, nicméně přes kanál La Manche jsme se plavili trajektem, do našich „adoptivních “ rodin jsme byli rozváženi auty (ti šťastnější se projeli třeba i britským jaguárem), v Londýně jsme viděli světoznámé černé taxíky, červené dvoupatrové „doubledeckery“ a dokonce jsme se projeli i metrem.

Domů si pak všichni přivezli nejen fotografie, suvenýry a třílibrová trička z Primarku, ale hlavně spoustu pěkných zážitků.

Učebnice Angličtina

SOŠ: Time to talk, 1.-3.díl (dojíždějící)

New English File, 1. a 2. díl (Elementary, Pre-Intermediate)

Longman - Maturita Activator

SOU: Time to talk 1.díl – od 1.do 3.ročníku

NÁSTAVBA: Time to talk 2.díl

Longman - Maturita Activator

DÁLKAŘI: Time to talk 1 – od 1.ročníku

Longman - Maturita Activator

Učebnice Němčina

SOŠ: Sprechen Sie Deutsch, 1.-3.díl (dojíždějící)

Direkt, 1.-3. díl

SOU: Direkt, 1. a 2. díl

NÁSTAVBA: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl

DÁLKAŘI: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl

Učebnice Ruština

VEČERNÍ STUDIUM A NÁSTAVBA: Raduga

Časopisy

Bridge

V rámci výuky anglického jazyka používají studenti ve všech ročnících studijních oborů časopis BRIDGE. Jedná se o měsíčník, který vychází 10x ve školním roce. V současné době je pro studenty nejvhodnějším časopisem. Obsahuje krátké i  delší  články   pojednávající  o všech  sférách  lidské  činnosti i  společenského  života,  jako jsou např.  historie,  příroda, divadlo, film, cestování, sport atd., mnohdy s uvedením českého významu některých anglických  slov nebo frazeologických výrazů.  Studenti překládají články vybrané pedagogy a při reprodukci svých překladů jsou upozorňováni na gramatické a významové chyby. Časopisy  s přiloženým CD a kazetami jsou rovněž využívány k ověření poslechových dovedností žáků a k praktickému si osvojování mluveného slova. Časopis Bridge je také významnou pomůckou při přípravě na novou maturitu z cizího jazyka, jelikož každé číslo obsahuje přílohu věnovanou buď jednotlivým maturitním tématům nebo nácviku čtenářských a poslechových dovedností potřebných k nové maturitě. Jednou ročně vychází speciální dvojčíslo věnované nové podobě maturitní zkoušky.

Strana 1 z 2

double-left-arrows right-arrow double-right-arrows left-arrow double-left-arrows-d right-arrow-d double-right-arrows-d left-arrow-d

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021