STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 6 - automobilní a strojní předměty

Vedoucí předmětové komise

Ing. Karin Kalousová

Členové

Ing. Jiří Beroušek

Ing. Monika Folwarczná

Ing. Lena Hrnčiarová

Ing. Jaroslav Kubánek

Ing. Radek Ogrocki

Ing. Luboš Romanowski

Ing. Kateřina Rychlá

Ing. Miroslav Turek

Ing. Jana Gajdová Vévodová, PhD

Obecná charakteristika předmětů

Předmětová komise (PK) zajišťuje výuku odborných předmětů zaměřených na silniční dopravu a všeobecné strojírenství. PK je členěna na dvě sekce:

 • Automobilní, která se podílí na výuce odborných předmětů zaměřených na automobilní techniku. Žáci v těchto předmětech získají základní poznatky o jednotlivých částech automobilu, jejich funkci, konstrukci, dále o údržbě a možnostech oprav jednotlivých částí. Žáci rovněž získají základní informace o legislativě v dopravě. U některých oborů je součástí výuky možnost získání řidičského oprávnění.
 • Strojní, která se podílí na výuce strojírenských předmětů ve všech oborech školy. Zvládnutí těchto předmětů je předpokladem pro úspěšné zvládnutí profilových předmětů každého oboru. Žáci zde získají přehled o materiálech, jejich vlastnostech, o základních strojních součástech používaných v dopravě, jejich navrhování, kontrole technické dokumentace, technologiích, atd.

PK se podílí na výuce ve studijních oborech

 • Dopravní prostředky
 • Autotronik
 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Elektrotechnika
 • Autotronik – denní nástavba

A v těchto učebních oborech

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Autoelektrikář
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Strojní mechanik

Odborné učebny

Výuka odborných předmětů zaměřených na automobilní techniku je realizovaná v odborné učebně Autotronik. Tato učebna je vybavena moderní promítací technikou: dataprojektorem v kombinaci s interaktivní tabulí. Kromě promítací techniky je učebna vybavena pomůckami, modely, řezy jednotlivými konstrukčními celky automobilů. Dále je v učebně umístěno výukové vozidlo, na kterém žáci provádějí diagnostická měření.

Pro předmět Kontrola a měření, který je vyučován ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku studijního oboru Dopravní prostředky byla v rámci krajského projektu Laboratoř technických měření vybudována odborná učebna, kde žáci provádějí měření rozměrů a tvarů součástí, vlastností materiálů a veličin.

Nejen v odborných předmětech je možné využít Laboratoř virtuální reality, kde je možné pomocí 3D brýlí shlédnout např. principy a činnosti jednotlivých skupin automobilu, ale i filmy ve 3D.

Studijní materiály

 • Povinná literatura

Strojírenské předměty

 • Kletečka, Fořt: "Technické kreslení"
 • Bothe: "Strojírenská technologie I - IV"
 • Mičkal: "Technická mechanika I"
 • Mičkal: "Sbírka úloh z Technické mechaniky"
 • Švagr, Vojtík: "Technologie ručního zpracování kovů"
 • Doleček, Holoubek: "Strojnictví I"

Automobilové předměty

 • Gscheidle: "Příručka pro automechanika"
 • Čupera, Štěrba: "Diagnostika motorových vozidel I"
 • Jan, Ždánský: "Automobily I - IV"
 • Vémola: "Diagnostická zařízení I, II"
 • Pošta: "Opravárenství a diagnostika"

Autoškola

 • Zákon č. 361/2000 Sb.
 • Zákon č. 56/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 30, 31, 32/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb.

Doporučená literatura

 • Švercl, Tarbajovský: "Technické kreslení"
 • Doleček, Holoubek: "Strojnictví II"
 • Vávra: "Strojnické tabulky"
 • Mičkal: " Technická mechanika II"
 • Příručka Bosch: "Měření emisí"
 • Bernads: "Svařování"
 • Zerzán: "Stavba karoserií a skříní"
 • Košťál: "Autolakýrník"
 • Sekal: "Doprava a přeprava"
 • Němec, Miletín: "Autodoprava v praxi"
 • Vlk: " Dynamika motorových vozidel"
 • Švercl: "Konstrukce, rozviny a střihy výrobků z plechu"
 • Menhart: "Tvorba topografického písma"
 • Franče, Kudr, Novák: "Technické kreslení I, II"
 • L. Němec a kol.: "Autodoprava v praxi"
 • F. Hanousek: "Základy dopravy a přepravy, SOŠ Veterinární České Budějovice"
 • P. Petrunčík: ADR 2007, Česmad BOHEMIA

U studijních oborů probíhá praxe v rozsahu

 • Studijní obor Dopravní prostředky - od druhého ročníku 3 hod/týden, tj. 1 den/14dní, na konci šk. roku 14 dnů souvislá praxe
 • Autotronik - verze L a H
    - první ročník 9 hod/týden, tj. 3 dny/14dnů
    - druhý ročník 12 hod/týden, tj. 4 dny/14dnů,
    - třetí ročník 15 hod/týden, tj. 5 dnů/14 dnů
    - čtvrtý ročník 3 hod/týden, tj. 1 den/14dnů
 • Nástavbové studium Autotronik 
 • první ročník 6 hod/týden, tj. 1 den/7 dnů
 • druhý ročník 6 hod/týden, tj. 1 den/7 dnů

Exkurze

 • STK - pro studijní i učební obory autooborů v rámci předmětů Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika
 • Hyundai Nošovice - pro studijní i učební obory autooborů v rámci předmětů Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika
 • Muzeum Tatra Kopřivnice - pro vybrané studijní i učební obory v rámci všech odborných předmětů vyučovaných PK
 • MSV Brno - vybrané studijní obory v rámci strojírenských předmětů vyučovaných PK
 • Lakovna Ostrava - pro žáky ucebního oboru Autolakýrník v rámci předmětu Technologie
 • Mladá Boleslav - pro vybrané studijní obory v rámci odborných předmětů vyučovaných PK
 • Motocykl Praha - pro vybrané studijní obory v rámci předmětu Silniční vozidla
 • Autotec Brno - pro vybrané studijní obory v rámci odborných předmětů vyučovaných PK

Soutěže

 • Automechanik Junior
 • Karosář junior
 • Autolakýrník junior
 • Autotronik junior

Projekty

Předmětová komise se podílí na těchto projektech

 • JAK – Jan Amos Komenský, financovaný z EU. V rámci projektu realizujeme odborná školení pedagogů, prezenční i webové semináře a kurzy rozvíjející měkké kompetence, inovativní vzdělávání žáků v odborných předmětech, kde uplatňujeme nové metody ve výuce, např. propojování formálního a neformálního vzdělávání, tandemovou výuku, aktivizující metody, zážitkovou pedagogiku apod.

Doučování

Žáci mají možnost navštěvovat doučování - konzultace nabízejí v odpoledních hodinách stanovených jednotlivými vyučujícími.

Povinné doučování u žáků, kteří zameškali nějakou hodinu v předmětu Řízení motorových vozidel (povinná je 100%účast) (vyučující Ing. Ogrocki, Ing. Folwarczná, Ing. Romanowski, Ing. Beroušek). Doučování probíhá dle rozvrhu jednotlivých vyučujících na učebně 025 (nebo na jiné předem stanovené učebně). Doučování je podmíněno zápisem do seznamu vlastní učebnicí pro dané řidičské oprávnění.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021