STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 2 - přírodovědných předmětů

Vedoucí předmětové komise

Pavla Nováčková, Mgr.

Členové

Ivo Kovalčík, Ing.

Radka Zelinková, Mgr.

Pavlína Žáková, Mgr.

Andrea Chromíková, Ing.

Eva Vavříková, RNDr.,PhD.

Markéta Turková, Mgr.

Lukáš Adásek, Ing., MBA

Dagmar Ličková Ing., Mgr.

Obecná charakteristika předmětů

Vyučování přírodovědných předmětů na naší škole vychází z platných učebních osnov MŠMT ČR a navazuje na učivo základní školy. Výuka probíhá podle ŠVP daného oboru. Učivo je rozpracováno do tematických plánů jednotlivých ročníků všech studijních a učebních oborů. Žáci studijních oborů jsou připravováni na novou podobu maturitní zkoušky podle podkladů z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (www.cermat.cz).

Výuka v přírodovědných předmětech je zaměřena jednak na zvládnutí poznatků a dovedností z příslušných vědních oborů, jednak na rozvoj schopností - logického myšlení, abstraktního myšlení, prostorové představivosti, tvůrčího řešení úloh a přípravy a provádění experimentů. Studenti s hlubším zájmem o tyto obory se zapojují do soutěží, účastní se odborných exkurzí a poznávacích zájezdů.

Odborné učebny

Výuka probíhá v učebnách vybavených promítací techniko a interaktivními tabulemi. Výuka ICT probíhá na specializovaných učebnách vybavených výpočetní technikou.

Je nejvíce dynamický se rozvíjející předmět na naší škole, kterému je věnována mimořádná pozornost učitelů a vedení školy. V oblasti CAD je škola vybavena nejnovějšími programy – AutoCAD, Autodesk Inventor a AutoCAD Mechanical.

Výukový e-learningový systém MOODLE sosd.cz/moodle umožňuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky a je přístupný odkudkoliv a s jakoukoli verzí OS – včetně mobilních telefonů nebo tabletů. Žáci mají také přístup do programu Bakalář, který slouží k informování o hodnocení žáků a dále jsou na něm publikovány aktuální úpravy rozvrhu. Rovněž i rodiče žáků jsou informováni o prospěchu svých dětí jak na webových stránkách nebo pomocí moderní aplikace na Android systému.

Žáci se učí základům hardware, Bios (Uefi), kancelářský balík programů Microsoft Office, grafický program Zoner Callisto a Zoner Photo Studio X.

Pro všechny obory se provádí výuka problematiky sítí s důrazem na jejich na diagnostiku.

Žáci mají možnost navštěvovat učebny výpočetní techniky i po řádné výuce. K dispozici mají tiskárnu a DVD vypalovací mechaniky.

Matematika provází lidstvo odnepaměti. Úsilí proniknout do tohoto tajemného světa je jedním ze základních stavebních kamenů k poznání a porozumění prostředí, ve kterém žijeme. Matematika je královnou věd. Neobejde se bez ní fyzika, chemie, zeměpis a ani žádný jiný technický předmět.

Matematika přispívá k celkovému intelektuálnímu rozvoji. Řešením úloh a problémů rozvíjí samostatné myšlení, svou deduktivní výstavbou posiluje logické myšlení, zaváděním pojmů rozvíjí abstraktní myšlení, vede k rozvoji funkčního myšlení. Geometrie jako část matematiky učí přesnosti a rozvíjí prostorovou představivost.

Matematika nejsou jen čísla, rovnice, geometrické obrazce, matematika je hlavně návod, jak správně uvažovat, jak se přesně vyjadřovat a jak se nenechat v životě klamat. A co jiného člověk potřebuje v praxi, nežli střízlivý úsudek a zdravý rozum. A proto je i naším cílem v hodinách matematiky rozvíjet logické myšlení, kreativitu, ale také přesnost a pečlivost. Klademe důraz na aktivní a samostatnou práci žáků, ve vyučovacích hodinách využíváme prostředky moderní didaktické techniky.

Nejlépe to shrnul v jednom citátu Albert Einstein: „Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“

Používané učebnice

 • Kolouchová, Řepová, Šobr; Matematika pro střední školy a studijní obory středních odborných učilišť, Prometheus 1998
 • Hudcová, Kubičíková; Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Prométheus 2007
 • Hudcová, Kubičíková; Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Prométheus 2000

Výuka fyziky poskytuje žákům fyzikální vzdělání na všeobecné úrovni, umožňuje jim jednoduchým a srozumitelným způsobem pochopit základní fyzikální jevy, porozumět základním fyzikálním souvislostem a postavení člověka v přírodě. Učí je měřit, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje, vyhledávat a interpretovat fyzikální informace a následně je využívat v diskusi k fyzikální a odborné tématice.

Vyučování fyzice přispívá k pochopení souvislostí fyzikálního poznání a rozvoje techniky, posouzení fyzikálních jevů a dějů z hlediska nebezpečnosti a vlivu na zdraví a život, prohloubení vědomostí žáků o aplikaci fyzikálních jevů ve výpočetní technice a v mikroelektronice. Do vyučování se promítá rovněž rozvoj vědy a techniky společně s novými trendy ve výrobě.

Snahou je poskytnout žákům možnost komplexně pochopit přírodních jevy a zákony, formovat žádoucí vztah k technice a vést žáky k umění využívat fyzikální poznatky a dovednosti v praktickém životě a to ve všech situacích, které souvisejí s profesním i občanským životem.

Používané učebnice

 • Lepil, Bednařík, Hýblová; Fyzika pro střední školy (I. a II díl), Prométheus 2002

Přírodní vědy přispívají k hlubšímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů, zákonů a formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí. Učivo obsahuje vybraná témata z fyziky, chemie a ekologie a je určena studijním a učebním oborům SOŠ a SOU, ve kterých tyto předměty nejsou profilující, a které mají menší požadavky na fyzikální vzdělávání.

Přírodovědné vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:

 • uměl pozorovat, popsat a vysvětlit přírodní jevy,
 • chápal funkci technických zařízení a přístrojů používaných v občanském životě,
 • znal vlastnosti běžně používaných látek a jejich změny,
 • uměl uplatnit získané přírodovědné poznatky v odborném vzdělávání, praxi i každodenním životě,
 • byl schopen přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné praxi,
 • znal základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, dovedl vyhodnotit vliv činností člověka na složky životního prostředí a způsoby jeho ochrany,
 • uměl vyhledat a interpretovat informace spojené s životním prostředím a zaujímat k nim stanoviska

Výuka je průběžně obohacována a prohlubována odbornými exkurzemi, besedami s odborníky, případně žákovskými projekty z přírodovědné oblasti. Součástí učiva je i výchova ke zdraví.

Používané učebnice

Učební obory:

 • o Blažek, Fabini; Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN 1999
 • o Cibulka a spol.; Rostliny – obrazová encyklopedie rostlin celého světa, Knižní klub
 • o časopis Odpady

Studijní obory:

 • o Vacík, Barthová; Přehled středoškolské chemie, SPN 1999
 • o Knotová, Lefnerová; Odmaturuj z biologie, Didaktis spol. s r.o.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021