STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

SOU

 • 39-41-L/01 (ŠVP L a H I) Autotronik - AUT 4
 • 39-41-L/01 (ŠVP L a H I akt. od 1. 9. 2019) Autotronik - AUT 3
 • 39-41-L/01 (ŠVP L a H II) Autotronik - AU 1A, AU 1B
 • 39-41-L/01 (ŠVP L a H II akt. od 1. 9. 2019) Autotronik - AU 2A, AU 2B
 • 26-57-H/01(ŠVP II) Autoelektrikář – ELA 3
 • 26-57-H/01(ŠVP III) Autoelektrikář – ATE 1, ELA 2
 • 23-55-H/02(ŠVP II) Karosář – AKL 3
 • 23-55-H/02(ŠVP III) Karosář – KLM 2, KAL 1
 • 23-68-H/01(ŠVP II) RVP Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) ASM 3, AKL 3
 • 23-68-H/01(ŠVP III) RVP Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) MAA 1, MAB 1, MAA 2, MAB 2
 • 23-61-H/01(ŠVP II) Autolakýrník – AKL 3
 • 23-61-H/01(ŠVP III) Autolakýrník – KLM 2, KAL 1
 • 23-51-H/01(ŠVP III) Strojní mechanik – ASM 3
 • 23-51-H/01(ŠVP IV) Strojní mechanik – KLM 2, SMZ 1
 • 26-52-H/01(ŠVP I) RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Elektromechanik pro chladící a výtahovou techniku) – ELA 3
 • 26-52-H/01(ŠVP II) RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Elektromechanik pro chladící a výtahovou techniku) – ELA 2
 • 37-52-H/01 (ŠVP I) Železničář – SMZ 1

SOŠ

 • 26-41-M/01(ŠVP III) Elektrotechnika – SIE 4
 • 26-41-M/01(ŠVP III akt. od 1. 9. 2019) Elektrotechnika – SIE 3
 • 26-41-M/01(ŠVP IV) Elektrotechnika – ETE 2, EPE 1
 • 37-41-M/01(ŠVP III akt. 1. 9. 2016) Provoz a ekonomika dopravy - PED 4, PED 3
 • 37-41-M/01(ŠVP IV) Provoz a ekonomika dopravy - EPE 1
 • 37-41-M/01(ŠVP IV akt. od 1. 9. 2019) Provoz a ekonomika dopravy - PED 2
 • 23-45-M/01(ŠVP III) RVP Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) – SIE 4
 • 23-45-M/01(ŠVP III akt. od 1. 9. 2019) RVP Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) – SIE 3
 • 23-43-L/51(ŠVP I – dál. st.) Provozní technika – PRT 3
 • 23-43-L/51(ŠVP III – dál. st.) Provozní technika – PRT 1, PRT 2
 • 23-43-L/51(ŠVP II – den. st.) Provozní technika – PTE 1, PTE 2

Cílem naší školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého žáka, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe a svět. Svět chápeme ve smyslu učení o globální výchově jako mnohovrstevný a nejednoznačný systém, v němž by se žáci měli umět orientovat a aktivně spolupůsobit při jeho dalším pozitivním rozvoji.

Nezbytným předpokladem pro naplnění těchto cílů je vytvoření motivujícího prostředí pro každého žáka, uplatňování přístupů i metod výuky podporujících tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, využívání diferencované výuky a dalších inovativních výchovně vzdělávacích postupů. V takto vytvořených podmínkách při záměrném ovlivňování příznivého sociálního klimatu a optimální korelaci mezi vzdělávacími potřebami žáků a pedagogickým úsilí učitelů s akcentem na věkovou a individuální přiměřenost a aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy může naše škola v konkrétních podmínkách naplňovat obecně stanovené cíle pro vzdělávání.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti snažíme již několik let Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

Zpracování dané problematiky je věnována mimiřádná pozornost. Na projektu pracuje řada zkušených pedagogů. Výstupy vedou ke zkvalitnění procesu výuky .

Vzdělávání je v našich podmínkách neodmyslitelnou součástí života společnosti. Je proto nezbytné, aby reflektovalo změny probíhající ve společnosti, změny, které se dotýkají každého z nás; změny, kterých se budou naši žáci aktivně účastnit nebo jimi budou alespoň pasivně ovlivněni. Chceme tvořit školu inovativní, školu nakloněnou změnám, která vybaví žáky dostatečnými kompetencemi sociálními, kompetencemi ve vztahu k vlastní osobě i kompetencemi v oblasti metod. Vědomí vlastní autonomie a z toho plynoucí zodpovědnost za průběh svého učení je dalším předpokladem, na nějž je vázáno získávání klíčových kompetencí. Naším úkolem je proto vychovat žáky, kteří učení budou chápat jako výzvu a budou připraveni a schopni učit se celý život.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
IČ: 14451093
Datová schránka: rf8xq7x
Mapa stránek

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021