STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

SOU

39-41-L/01 (ŠVP L a H II) Autotronik - AU 3A, AU 3B, AU 4A, AU 4B

39-41-L/01 (ŠVP L a H III) Autotronik - AUT 1, AUT 2

26-41-L/01 (ŠVP L a H I) Mechanik elektrotechnik – MEL 1, MEL 2

26-57-H/01(ŠVP III) Autoelektrikář – ELA 3

26-57-H/01(ŠVP IV) Autoelektrikář – ATE 1, ELA 2,

23-55-H/02(ŠVP III) Karosář – KAL 3

23-55-H/02(ŠVP IV) Karosář – KAL 1, KAL 2

23-68-H/01(ŠVP III) RVP Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) – MAA 3, MAB 3

23-68-H/01(ŠVP IV) Mechanik opravář motorových vozidel – MAA 1, MAB 1, MAA 2, MAB 2

23-61-H/01(ŠVP III) Autolakýrník – KAL 3

23-61-H/01(ŠVP IV) Autolakýrník – KAL 1, KAL 2

23-51-H/01(ŠVP IV) Strojní mechanik – SMZ 3

23-51-H/01(ŠVP V) Strojní mechanik – SMZ 1

26-52-H/01(ŠVP III) RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) – ELA 3

26-52-H/01(ŠVP IV) Elektromechanik pro zařízení a přístroje (pro chladicí a klimatizační zařízení) – ELM 1, ELA 2

37-52-H/01 (ŠVP I) Železničář – SMZ 3

37-52-H/01 (ŠVP II) Železničář – SMZ 1, ZEL 2

 

SOŠ

26-41-M/01(ŠVP IV) Elektrotechnika – EDP 4, EDP 3

37-41-M/01(ŠVP IV) Provoz a ekonomika dopravy - PED 4, PED 3

37-41-M/01(ŠVP V) Provoz a ekonomika dopravy - DPE 2, PED 1

23-45-M/01(ŠVP I) Dopravní prostředky – EDP 4, EDP 3

23-45-M/01(ŠVP II) Dopravní prostředky – DPE 2, DPR 1

39-41-L /51(ŠVP I – den. st.) Autotronik – AUN 1, AUN 2

Cílem naší školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého žáka, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe a svět. Svět chápeme ve smyslu učení o globální výchově jako mnohovrstevný a nejednoznačný systém, v němž by se žáci měli umět orientovat a aktivně spolupůsobit při jeho dalším pozitivním rozvoji.

Nezbytným předpokladem pro naplnění těchto cílů je vytvoření motivujícího prostředí pro každého žáka, uplatňování přístupů i metod výuky podporujících tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, využívání diferencované výuky a dalších inovativních výchovně vzdělávacích postupů. V takto vytvořených podmínkách při záměrném ovlivňování příznivého sociálního klimatu a optimální korelaci mezi vzdělávacími potřebami žáků a pedagogickým úsilí učitelů s akcentem na věkovou a individuální přiměřenost a aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy může naše škola v konkrétních podmínkách naplňovat obecně stanovené cíle pro vzdělávání.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti snažíme již několik let Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

Zpracování dané problematiky je věnována mimiřádná pozornost. Na projektu pracuje řada zkušených pedagogů. Výstupy vedou ke zkvalitnění procesu výuky .

Vzdělávání je v našich podmínkách neodmyslitelnou součástí života společnosti. Je proto nezbytné, aby reflektovalo změny probíhající ve společnosti, změny, které se dotýkají každého z nás; změny, kterých se budou naši žáci aktivně účastnit nebo jimi budou alespoň pasivně ovlivněni. Chceme tvořit školu inovativní, školu nakloněnou změnám, která vybaví žáky dostatečnými kompetencemi sociálními, kompetencemi ve vztahu k vlastní osobě i kompetencemi v oblasti metod. Vědomí vlastní autonomie a z toho plynoucí zodpovědnost za průběh svého učení je dalším předpokladem, na nějž je vázáno získávání klíčových kompetencí. Naším úkolem je proto vychovat žáky, kteří učení budou chápat jako výzvu a budou připraveni a schopni učit se celý život.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021