Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Školní vzdělávací programy na naší škole

skola02

Cílem naší školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého žáka, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe a svět. Svět chápeme ve smyslu učení o globální výchově jako mnohovrstevný a nejednoznačný systém, v němž by se žáci měli umět orientovat a aktivně spolupůsobit při jeho dalším pozitivním rozvoji.

Nezbytným předpokladem pro naplnění těchto cílů je vytvoření motivujícího prostředí pro každého žáka, uplatňování přístupů i metod výuky podporujících tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, využívání diferencované výuky a dalších inovativních výchovně vzdělávacích postupů. V takto vytvořených podmínkách při záměrném ovlivňování příznivého sociálního klimatu a optimální korelaci mezi vzdělávacími potřebami žáků a pedagogickým úsilí učitelů s akcentem na věkovou a individuální přiměřenost a aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy může naše škola v konkrétních podmínkách naplňovat obecně stanovené cíle pro vzdělávání.

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti snažíme již několik let Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

Zpracování dané problematiky je věnována mimiřádná pozornost. Na projektu pracuje řada zkušených pedagogů. Výstupy vedou ke zkvalitnění procesu výuky .

Informace o školních vzdělávacích programech

Vzdělávání je v našich podmínkách neodmyslitelnou součástí života společnosti. Je proto nezbytné, aby reflektovalo změny probíhající ve společnosti, změny, které se dotýkají každého z nás; změny, kterých se budou naši žáci aktivně účastnit nebo jimi budou alespoň pasivně ovlivněni. Chceme tvořit školu inovativní, školu nakloněnou změnám, která vybaví žáky dostatečnými kompetencemi sociálními, kompetencemi ve vztahu k vlastní osobě i kompetencemi v oblasti metod. Vědomí vlastní autonomie a z toho plynoucí zodpovědnost za průběh svého učení je dalším předpokladem, na nějž je vázáno získávání klíčových kompetencí. Naším úkolem je proto vychovat žáky, kteří učení budou chápat jako výzvu a budou připraveni a schopni učit se celý život.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111