STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

logo-investice-do-vzdelavani

Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název výzvy: Moravskoslezský kraj - 3. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1
Název projektu: Výukové objekty v systému MOODLE a SMART Board

Projekt si klade za cíl zlepšit kompetence žáků i učitelů cestou inovace metod, využitím nových výukových objektů a zavedením e-learningového prostředí Moodle pro výuku i domácí přípravu žáků.

Realizací projektu bylo vytvořeno pro 14 předmětů studia přibližně 1500 multimediálních výukových objektů pro interaktivní výuku, testů k procvičování a následnému ověřování vědomostí, metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky.

Cílem projektu bylo zpracovat, ověřit, postupně dotvářet a implementovat do výuky nové formy a metody práce. Pro předměty matematika, anglický jazyk, německý jazyk, informační a komunikační, technologie, estetika a dějiny kultury, základy přírodních věd a v odborných předmětech - komunikace, přeprava, logistika, doprava, strojnictví, opravárenství a diagnostika, technologie autolakýrníků, svařování, vytvořit elektronické výukové materiály včetně metodik a pracovních listů - prezentace, objekty pro interaktivní tabuli, videosekvence, zvukové záznamy atd.. Důraz byl kladen na provázání teorie s praxí a aktivní zapojení žáků do výuky.

Jednotlivé výukové objekty budou umístěny v prostředí Moodle pro potřeby výuky i domácí přípravu žáků.

V ČR neexistuje portál s vhodnými výukovými materiály k výuce na střední odborné škole, není ani úložiště s výukovými multimediálními objekty vhodnými pro výuku podle našich potřeb. Vlivem technologií je navíc v současnosti tak silně ovlivněn způsob myšlení a postup řešení problémů, že je nutné  operativně reagovat i změnou metod a forem výuky.

Výuku chceme inovovat, modernizovat metody, lépe motivovat a aktivizovat žáky, implementovat ICT a přizpůsobit výuku mentalitě dnešní mládeže, která má k technologiím velmi blízko.

Projekt je inovativní v novém obsahu mnohých předmětů, v tom, že pro všechny předměty budou vytvořeny elektronické výukové materiály, které budou uloženy v jednom dostupném prostředí pro žáky i učitele. Vzhledem ke zkušenostem s interaktivní výukou za využití interaktivní tabule, s tvorbou videonahrávek spolu se zvukem jsme schopni výukové materiály vytvořit sami a zpřístupnit je i jiným středním školám.

Klíčové aktivity

  1. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.
  2. Zavádění výukových metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
  3. Zlepšování podmínek pro využívání ICT žáky i učiteli, a to i mimo vyučování.
  4. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech
  5. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání v technických oborech a posílení jejich vlastní zodpovědnosti při přípravě na uplatnění na trhu práce

Projekt realizujeme bez partnera, máme dostatečnou odbornou i organizační kapacitu na realizaci projektu, vycházíme z našeho ŠVP. Výstupy projektu nabídneme v Moodle i ostatním školám.

Datum zahájení projektu: 01.06.2011

Datum ukončení projektu: 30.06.2012

Průběh projektu:

1. etapa červen - srpen 2011

V tomto období byly uzavřeny smlouvy s tvůrci výukových objektů, bylo realizováno výběrové řízení na nákup plánovaného vybavení tvůrců objektů, rozšíření školní sítě a vybavení učebny. Současně pracovali tvůrci na výukových materiálech, k jejich ověřování došlo z důvodu školních prázdnin až v následujícím období (od 1. 9. 2011).

V červnu 2011 absolvovali tvůrci výukových objektů kurz SmartBoard pro přípravu tvorby materiálů užívaných na interaktivní tabuli.

2. etapa září 2011- únor 2012

V tomto období byly pořízeny a instalovány technické prostředky dle výběrového řízení, pokračovala tvorba výukových materiálů a jejich ověřování ve výuce. Bylo realizovánodalší školení pro tvůrce výukových objektů, tentokrát pro práci v systému Moodle, který umožňuje zveřejnění výukových materiálů na webu. Pro práci s vytvořenými materiály jsme proškolili další skupinu vyučujících. Přístup k těmto materiálům je přes odkaz Moodle na školním webu, učitelé a žáci si generují přístupové heslo sami. Bližší informace k objektům poskytne zájemcům z řad veřejnosti správce systému Moodle, kontakt uveden na webu. 

3. etapa březen - červen 2012

V této etapě jsme dokončili tvorbu výukových objektů a jejich ověřování ve výuce. Bylo realizováno školení další skupiny vyučujících, aby mohli využívat materiály vytvořené jejich kolegy ve výuce u dalších tříd a skupin.

Projekt byl ukončen 30. 6. 2012

Výukové objekty - Moodle

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021