STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 1 - humanitní předměty

Vedoucí předmětové komise

PaedDr. Vladimíra Vasilišinová

Členové

Mgr. Věra Ciompová

Mgr. Ivana Kupková

Mgr. Aleš Mosler

Mgr. Radka Uhrová

Mgr. Hana Winklerová

Mgr. Gabriela Halfarová

Mgr. Blanka Teichmanová Nováčková

Mgr. Věra Machanová

Mgr. Šárka Rozhonová

Mgr. Michal Větříšek

Mgr. Monika Žurková

Obecná charakteristika předmětů

Český jazyk a literatura

Vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke kultivovanému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace, využívali jazykových dovedností v praktickém životě, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Cílem výuky je připravit žáky k maturitní zkoušce.

Dějepis

Cílem předmětu dějepis je seznámit studenty s vývojem lidské společnosti od počátku až do současnosti, důraz je kladen na historické mezníky českých zemí v období novověku a především dvacátého století. Znalost dějin pomáhá nám všem zorientovat se v dnešním světě a pochopit jeho současné problémy. Cílem výuky je také rozvíjet kritické myšlení a práci studentů s různými zdroji informací. Součástí výuky jsou exkurze a návštěvy historických památek v našem regionu. Své znalosti a dovednosti mohou studenti uplatnit v každoročně pořádaných dějepisných soutěžích.

Základy společenských věd, Občanská nauka

Obecným cílem výuky je příprava žáků na odpovědný soukromý a občanský život v demokratické společnosti, formování a posilování pozitivních vlastností a hodnot jako je čestné jednání, odpovědnost, respekt k lidským právům a tradičním hodnotám naší kultury a civilizace. Žáci jsou vedeni k aktivnímu sledování dění ve společnosti, ke kritickému myšlení a schopnosti řešit problémy osobní, právní a sociální.

PK 1 se podílí na výuce ve všech studijních a učebních oborech

Studijní materiály

Maturitní obory

Český jazyk a literatura:

 • Povinná literatura

Odmaturuj z literatury 1. Didaktis 2011. ISBN 80-7358-016-0

teoreticka-vychova01

Přehled středoškolského učiva českého jazyka. Didaktis 2015. ISBN 978-80-7358-235-7

teoreticka-vychova02

 •  Doporučená literatura

Slanař, Otakar. Obsahy a rozbory děl (k literatuře – přehledu SŠ učiva). Edice MATURITA, Třebíč: 2011. ISBN 80-902571-7-8

teoreticka-vychova03

Dějepis:

 •  Povinná literatura

 Čornej, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. SPN: Praha 2010. ISBN 80-7235-194-X

teoreticka-vychova04

Učební obory

Český jazyk a literatura:

 • Povinná literatura

Kvítková, Naděžda – Helclová, Ilona. Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. SPN: Praha 2010. ISBN 80-7235-188-5 

teoreticka-vychova05

Maturitní obory

Základy společenských věd:

 • Povinná literatura

Dvořák, Jan – Emmert, František – Fabičovicová, Alena. Odmaturuj! ze společenských věd: aktualizováno k 1. 1. 2015. Druhé, přepracované vydání. Brno: Didaktis 2015. ISBN 978-80-7358-243-2

teoreticka-vychova06

 

Exkurze

 • Památník J. A. Komenského ve Fulneku
 • Památník P. Bezruče v Opavě
 • Srub P. Bezruče na Ostravici
 • Slezské muzeum v Opavě
 • Dům umění v Ostravě
 • Ostravské muzeum
 • Národní památník 2. světové války v Hrabyni
 • Divadelní a filmová představení
 • Vědecká knihovna v Ostravě
 • Svět techniky - DOV
 • Koncentrační tábor v Osvětimi
 • Akce v rámci projektu Jeden svět na školách
 • Integrovaná záchranná služba Ostrava-Zábřeh
 • Nová radnice
 • Okresní soud

Soutěže

 • Olympiáda v českém jazyce
 • Dějepisná olympiáda

Projekty

 • Čtenářské dílny
 • Čtenářská gramotnost
 • Jeden svět na školách
 • Školní časopis
 • Krokus

Výstavy

 • Co mě baví, co mám rád
 • Putovní výstava Moderní dějiny

Besedy

 • Knihovna Ostrava-Vítkovice
 • Mise SFOR
 • Holokaust
 • Pamětníci PTP
 • Humanitární mise

Doučování

Vyučující PK č. 1 nabízejí žákům doučování v předmětu český jazyk a literatura a příprava na státní maturitní zkoušku, dějepis, základy společenských věd a občanská nauka.

Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021