STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 4 - Cizí jazyky

Vedoucí komise

Mgr. Libuše Hlubková

Členové

Mgr.  Teichmanová Nováčková Blanka

Mgr. Uhrová Radka

Mgr. Kutáč Jaromír

Mgr. Lichá Naděžda

Mgr. Rozhonová Šárka

Ing. Doležalová Hana

Mgr. Richterová  Veronika

Obecná charakteristika

Předmětová komise (PK) zajišťuje výuku jazyků: anglický jazyk, německý jazyk.

Jazyky, které jsou vyučovány v učňovských oborech jsou zaměřeny kromě obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby také na angličtinu odbornou.

Jazyky vyučované v maturitních oborech jsou zaměřeny na výuku obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby, jsou vyučovány tak, aby došlo k rozvoji všech jazykových kompetencí a aby žáci úspěšně zvládli státní maturitní zkoušku. Součástí zkoušky je odborná angličtina a němčina.

Obsahem výuky cizích jazyků jsou tyto oblasti

  • jazyk, jako zvuková a grafická stránka – slovní zásoba, gramatika
  • řeč jako fungování jazyka – dovednosti receptivní, produktivní
  • znalosti reálií zemí příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
  • pracovní návyky vedoucí k efektivnímu studiu cizího jazyka

Výuka živým jazykům se tedy ve významné míře podílí na intelektuálním a sociálním rozvoji osobnosti žáka, prohlubuje jeho všestranné i odborné vzdělání, obohacuje jeho poznatkové struktury, rozvíjí jeho specifické vlohy a zájmy a podmiňuje kvalitu soustavného odborného růstu.

Výuka anglického jazyka probíhá ve všech studijních oborech, německý jazyk je vyučován v oboru Provoz a ekonomika dopravy.

V maturitních oborech

časová dotace angličtiny: v průměru 3 hodiny týdně

časová dotace němčiny: 1., 2., 4. ročník 3 hodiny týdně, 3. ročník 2 hodiny týdně

Ve všech učebních oborech

časová dotace: 2 hodiny týdně

Odborné učebny

Výuka cizích jazyků je realizovaná v jazykových učebnách 219, 319. Tyto učebny jsou vybaveny moderní promítací technikou: dataprojektorem v kombinaci s interaktivní tabulí. Kromě promítací techniky jsou učebny vybaveny audiotechnikou, která slouží k procvičování poslechových cvičení a dalšími pomůckami. Výuka cizích jazyků je mimo jazykových učeben realizována ve všech dalších učebnách. Všechny jsou vybaveny audiovizuální technikou - ať již dataprojektorem, nebo interaktivní tabulí.

Učebnice Angličtina

SOŠNew English File, 1. a 2. díl (Elementary, Pre-Intermediate) – 4. edice

Longman - Maturita Activator

SOU: Time to talk 1. díl

NÁSTAVBA: Time to talk 2. díl

Longman - Maturita Activator

DÁLKAŘI: Time to talk 1 – od 1. ročníku

Longman - Maturita Activator

Učebnice Němčina SOŠ: Direkt neu 1. – 3. díl

DÁLKAŘI: Sprechen Sie Deutsch, 1. díl 

Časopisy

Bridge

V rámci výuky anglického jazyka používají studenti ve všech ročnících studijních oborů časopis BRIDGE. Jedná se o měsíčník, který vychází 10x ve školním roce. V současné době je pro studenty nejvhodnějším časopisem.

Obsahuje krátké i delší články pojednávající o všech sférách lidské činnosti i  společenského  života,  jako jsou např.  historie,  příroda, divadlo, film, cestování, sport atd., mnohdy s uvedením českého významu některých anglických  slov nebo frazeologických výrazů.  Studenti překládají články vybrané pedagogy a při reprodukci svých překladů jsou upozorňováni na gramatické a významové chyby. Časopisy  s přiloženým CD a kazetami jsou rovněž využívány k ověření poslechových dovedností žáků a k praktickému si osvojování mluveného slova. Časopis Bridge je také významnou pomůckou při přípravě na novou maturitu z cizího jazyka, jelikož každé číslo obsahuje přílohu věnovanou buď jednotlivým maturitním tématům, nebo nácviku čtenářských a poslechových dovedností potřebných k nové maturitě. Jednou ročně vychází speciální dvojčíslo věnované nové podobě maturitní zkoušky.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021